Tlačiarne - atramentové, laserové, multifunčné

 

Dôležité bezpečnostné pokyny pre používanie atramentových/laserových tlačiarní a multifunkčných zariadení

 

Kým začnete tlačiareň používať, prečítajte si všetky pokyny, aby ste sa zoznámili s bezpečným a efektívnym používaním tlačiarne (referenčná príručka na CD). Riaďte sa všetkými pokynmi a varovaniami vyznačenými na tlačiarni.

 • Neumiestňujte tlačiareň na nestabilný povrch, do blízkosti radiátora či zdroja tepla.
 • Umiestnite tlačiareň na rovný povrch. Ak je tlačiareň naklonená, nepracuje správne.
 • Neblokujte ani nezakrývajte otvory v skrinke tlačiarne. Otvory sú určené na vetranie, ktoré je nutné pre zaistenie správnej činnosti a ochrany zariadenia pred prehriatím.
 • Nevkladajte do otvorov žiadne predmety. Mohli by ste utrpieť zásah elektrickým prúdom.
 • Používajte len taký typ zdroja napätia, ktorý je vyznačený na štítku tlačiarne.
 • Všetky zariadenia zapájajte do správne uzemnených elektrických zásuviek. Nepoužívajte zásuvky na okruhoch využívaných aj kopírovacími strojmi alebo klimatizačnými zariadeniami, ktoré sa často zapínajú a vypínajú.
 • Táto tlačiareň, môže byť vybavená koncovkou sieťového kábla s tretím kolíkom (kolík uzemnenia, ktorú možno zapojiť len do uzemnenej zásuvky. Ide o bezpečnostnú vlastnosť. Ak koncovku nemožno zapojiť do zásuvky, obráťte sa na elektrikára, aby vymenil starší model vašej zásuvky za nový. Koncovku s uzemnením neupravujte.
 • Umiestnite tlačiareň tak, aby sa na kábel nešliapalo.
 • Dbajte, aby sa napájací kábel nepoškodil ani neodrel.
 • Ak tlačiareň pripájate cez predlžovací kábel, dbajte na to, aby celkové prúdové zaťaženie zapojených zariadení neprekročilo maximálne prúdové zaťaženie kábla. Skontrolujte tiež, či celkové prúdové zaťaženie zariadení zapojených do zásuvky elektrickej siete neprekračuje povolené prúdové zaťaženie zásuvky.
 • Pred čistením tlačiareň odpojte zo zásuvky. Čistite len navlhčenou tkaninou. Na tlačiareň nelejte žiadne tekutiny. Na čistenie nepoužívajte vodu, žiadne iné tekutiny ani tekutiny ani aerosólové čistiace prostriedky.
 • Odporúča používať len originálny spotrebný materiál. Použitie produktov vyrábaných inými spoločnosťami môže spôsobiť poškodenie tlačiarne, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
 • Okrem prípadov výslovne uvedených v dokumetácii tlačiarne sa nikdy nesnažte tlačiareň sami opravovať.
 • V nasledujúcich situáciách odpojte tlačiareň zo zásuvky a obráťte sa na pracovníkov autorizovaného servisu:

Je poškodený sieťový kábel alebo jeho koncovka.

Tlačiareň bola vystavená dažďu alebo vode.

Do tlačiarne sa dostala tekutina.

Tlačiareň spadla na zem alebo sa poškodila skrinka prístroja.

Tlačiareň nepracuje normálne alebo sa výrazne zmenil jej výkon.

 

Nastavujte len tie ovládacie prvky, ktoré sú uvedené v pokynoch pre obsluhu!