Kopírky

 

Bezpečnostné pokyny pre kopírky

Aby sa zariadenie mohlo optimálne využívať, mal by si každý, kto ho bude obsluhovať, pozorne prečítať pokyny v príručke k zariadeniu a dodržiavať ich. Príručku uložte, prosím, na vhodné miesto v blízkosti stroja. Dodržujte všetky opatrenia uvedené v tejto príručke. Pri nerešpektovaní tejto výstrahy môže dôjsť k vážnemu alebo dokonca smrteľnému poraneniu. Pri nerešpektovaní tejto výstrahy môže dôjsť k poraneniu alebo vzniku škôd.

 

• Neprestavujte výrobok, mohlo by totiž dôjsť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poruche. V prípade výrobku používajúceho laser môže laserový lúč spôsobiť poškodenie zraku.

 

• Nepokúšajte sa odstraňovať kryty a panely pripevnené k výrobku. Niektoré výrobky obsahujú vysokonapäťové časti alebo zdroj laserového žiarenia, ktoré môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo poškodenie zraku.

• Používajte len elektrický prívodný kábel, ktorý je súčasťou výrobku. Pokiaľ napájací kábel nebol dodaný, potom použite na napájanie výhradne len taký elektrický prívodný kábel a zástrčku, ktorý je špecifikovaný v inštrukciách POWER CORD INSTRUCTION. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

• Elektrický prívodný kábel, ktorý bol dodaný v obale výrobku, používajte výhradne len na napájanie tohto stroja a NIKDY nie na napájanie akéhokoľvek iného výrobku. V prípade nerešpektovania tohto varovania môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

• Používajte len napájací zdroj s povoleným napätím. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

• Nepoužívajte rozdvojku na napájanie ďalších zariadení z tej istej sieťovej zásuvky. Pri použití sieťovej zásuvky dimenzovanej na nižší ako menovitý prúd môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Nezapájajte a neodpájajte vidlicu elektrickeho prívodneho kábla vlhkými rukami, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Vidlicu elektrického prívodneho kábla zasuňte do zásuvky až na doraz. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

• Dbajte na to, aby sa elektrický prívodný kábel nepoškriabal, neodieral, aby na ňom nestáli ťažké predmety, aby naň nepôsobilo teplo, aby sa nekrútil, neohýbal, aby sa zaň neťahalo alebo aby sa nepoškodzoval. Používanie poškodeného elektrickeho prívodneho kábla (poškodená izolácia drôtov, polámané drôty atď.) môže zapríčiniť požiar, zlomenie, alebo prerušenie prívodneho kábla. V prípade, že by sa objavili niektoré z uvedených porúch, ihneď treba vypnúť - OFF - sieťový vypínač, vytiahnuť elektrický prívodný kábel zo zásuvky a zavolať na opravu kvalifikovaného oprávneného servisného pracovníka.

• Predlžovací kábel zásadne nepoužívajte. Použitie predlžovacieho kábla môže spôsobiť vznik požiaru alebo úraz elektrickým prúdom. Pokiaľ by bolo treba použiť predlžovací kábel, obráťte sa na servisného technika. Nedávajte na tento výrobok vázu s kvetinami alebo iné nádoby s vodou, kovové spinky či iné malé kovové predmety. Rozliata voda alebo kovové predmety môžu po vniknutí do stroja spôsobiť vznik požiaru, úraz elektrickým prúdom alebo poruchu zariadenia. Ak by do výrobku vnikol kovový predmet, voda alebo iné podobné cudzie teleso, ihneď vypnite sieťový vypínač, odpojte elektrický prívodný kábel od sieťovej zásuvky a obráťte sa na servisného technika.

 

 

UPOZORNENIE

• V prípade, že výrobok začne byť neobvykle horúci, vychádza z neho dym,neobvyklý zápach alebo zvuk, prestaňte ho používať. Ihneď vypnite sieťový vypínač, odpojte elektrický prívodný kábel a obráťte sa na servisného technika. Ak ho budete v takomto stave používať, môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

• V prípade, že tento výrobok spadne na zem alebo dôjde k poškodeniu jeho krytu, prestaňte výrobok používať. Ihneď vypnite sieťový vypínač, odpojte elektrický prívodný kábel a obráťte sa na servisného technika. Ak ho budete v takomto stave používať, môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Nevhadzujte zásobník tonera alebo toner do otvoreného ohňa. Horúci toner sa môže rozptýliť a spôsobiť popálenie alebo poškodenie. Elektrický prívodný kábel pripojujte k sieťovej zásuvke vybavenej uzemňovacím kolíkom.

• Nepoužívajte v blízkosti výrobku horľavé spreje, kvapaliny alebo plyny, pretože môžu spôsobiť vznik požiaru.

• Tonerovú jednotku ani bubnovú jednotku nenechávajte na mieste v ľahkom dosahu detí. Oblizovanie, alebo prehltnutie niektorej z vyššie uvedených vecí môže poškodiť Vaše zdravie.

• Dbajte na to, aby nijaké predmety nezakrývali ventilačné otvory výrobku. Vo vnútri výrobku môže dôjsť ku kumulácii tepla a následnému požiaru alebo poruche.

• Neinštalujte tento výrobok na miesto s priamym dosahom slnečných lúčov, v blízkosti klimatizačných alebo vykurovacích zariadení. Výsledné zmeny teploty vnútri výrobku môžu byť príčinou poruchy, požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

• Neinštalujte výrobok na prašnom mieste alebo na mieste vystavenom sadziam alebo pare, v blízkosti kuchynskej linky, vane alebo zvlhčovača. Môže dôjsť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poruche.

• Neinštalujte výrobok na nestabilný alebo nerovný podklad, ani na miesto vystavené nadmerným vibráciám či nárazom. Mohlo by dôjsť k pádu výrobku a následnému poraneniu osôb alebo mechanickému poškodeniu.

• Výrobok pri inštalácii pripevnite k pevnej základni. Prípadný pohyb alebo pád jednotky by mohol spôsobiť poranenie osôb.

• Neskladujte tonerové jednotky a bubnovú jednotky v blízkosti diskiet alebo magneticky citlivých výrobkov. Môžu spôsobiť ich poškodenie. Niektoré diely vnútri výrobku sa zahrievajú na vysokú teplotu a môžu spôsobiť popálenie. Pri zásahu dovnútra jednotky, napríklad pri zaseknutí papiera, sa nedotýkajte miest (oblasť fixačnej jednotky atď.) ktoré sú označené výstražným štítkom “CAUTION HOT”. Nezakrývajte nijakými predmetmi vidlicu napájacieho kábla, aby bola v prípade potreby vytiahnutia prístupná. Sieťová zásuvka má byť nainštalovaná v blízkosti stroja, aby bola ľahko prístupná, aby sa zástrčka v naliehavej situácii dala ľahko vytiahnuť zo zásuvky.

• Výrobok vždy používajte na dobre vetranom mieste. Dlhodobým používaním výrobku v zle vetraných priestoroch môže dôjsť k poškodeniu zdravia. Miestnosť pravidelne vetrajte.

• Pri premiestňovaní výrobku musíte najprv odpojiť prívodný a prepojovací kábel. Pokiaľ ho neodpojíte, môže dôjsť k poškodeniu kábla a k vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poruche.

• Pri premiestňovaní tento výrobok uchopte len na miestach označených v návode na použitie alebo iných materiáloch. Jednotka môže pri páde spôsobiť vážne poranenie. Rovnako môže dôjsť k poškodeniu alebo poruche jednotky.

• Aspoň raz za rok vytiahnite vidlicu zo sieťovej zásuvky a očistite priestor medzi svorkami. Prach, ktorý sa ukladá medzi stykovými plochami, môže spôsobiť požiar.

• Pri odpojovaní elektrického prívodneho kábla od sieťovej zásuvky uchopte kábel za vidlicu. Pri ťahu za samotný kábel môže dôjsť k poškodeniu kábla s možným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

• Neskladujte tonerové jednotky, jednotky PC bubna a ostatný spotrebný materiál na mieste vystavenom priamemu dopadu slnečných lúčov, vplyvu vysokej teploty, vlhkosti a zvýšeného prachu, pretože môže dôjsť k zhoršeniu obrazovej kvality a poruchám výrobku.

• Nepokúšajte sa vymieňať tonerové jednotky a jednotky PC bubna na mieste vystavenom priamemu dopadu slnečných lúčov. Ak je fotovalec vystavený veľmi intenzívnemu osvetleniu, môže dôjsť k zhoršeniu obrazovej kvality.

• Nevybaľujte tonerovú jednotku a jednotku PC bubna, pokiaľ ich nebudete chcieť použiť. Nenechávajte jednotku vybalenú. Po vybalení ju ihneď inštalujte, pretože môže dôjsť k zhoršeniu obrazovej kvality.

• Neskladujte tonerové jednotky a jednotky PC bubna v kolmej alebo prevrátenej polohe, môže tak dôjsť k zhoršeniu obrazovej kvality.

• Tonerová jednotka a jednotka PC bubna vám nesmie spadnúť, mohlo by dôjsť k zhoršeniu obrazovej kvality.

• Nepoužívajte tento výrobok na mieste s výskytom čpavku alebo iných plynov a chemických látok. Nerešpektovaním tohto pokynu môžete spôsobiť zníženie životnosti výrobku, poškodenie alebo zhoršenie jeho funkcie.

• Nepoužívajte výrobok v prostredí s teplotou mimo rozsahu stanoveného v návode na použitie, pretože môže dôjsť k jeho poruche alebo poškodeniu.

 

• Nepokúšajte sa podávať do stroja zošitý alebo zopnutý papier, papier s uhlíkovou vrstvou alebo hliníkovou fóliou, pretože by mohlo dôjsť k poruche alebo vzniku požiaru. Nedotýkajte sa a nepoškriabte povrch tonerovej jednotky, vývojnice a fotovalca, mohla by sa tým zhoršiť obrazová kvalita. Používajte materiál a spotrebný materiál odporúčaný predajcom. Pri použití iného než odporúčaného materiálu a spotrebného materiálu by mohlo nastať zhoršenie obrazovej kvality a dochádzať k poruchám.