BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE PLATNÉ PRE FAXY

Pred tým, než začnete Vaše zariadenie používať, preštudujte si brožúru s Inštalačným manuálom a Užívateľský manuál, ktorý je na CD. Dodržujte všetky pokyny a varovania vyznačené na zariadeniu.

 • Prosíme, buďte opatrní a postavte prístroj na bezpečné miesto a uistite sa, že napájacia šnúra a telefónny kábel sú bezpečne umiestnené a jednoducho dosiahnuteľné.

• Umiestnite Váš fax na bezprašné miesto mimo dosahu priameho slnečného svetla.

• Uistite sa, že ste na každej strane prístroja ponechali ešte pár volných centimetrov, aby ste zaistili adekvátnu ventiláciu.

• Neumiestňujte prístroj na nerovný povrch alebo blízko radiátora či iného zdroja tepla.

• Umiestnite prístroj na rovný povrch. Pokiaľ bude fax naklonený, nebude správne fungovať.

• Nevkladajte do otvorov žiadne predmety. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

• Uistite sa, že obidva telefónne i napájacie vývody sú jednoducho dostupné.

• Vyberte umiestenie, kde relatívna vlhkosť je medzi 20-80 % a kde je teplota v rozpätí 10-32°C.

• Nikdy neponechávajte obrazový valec na svetle na dobu dlhšiu ako 5 minút. 

• Nikdy nevystavujte obrazový valec priamemu slnečnému svetlu. 

• Vždy držte obrazový valec za konce. Nikdy sa nedotýkajte zeleného povrchu valca vnútri jednotky obrazového valca.

• Pri zaobchádzaní s tonerom buďte veľmi opatrný aby sa Vám toner nevysypal na odev alebo ďalšie porézne materiály. Ak budete mať s tonerom nejaké problémy, konzultujte bezpečnostné inštrukcie na začiatku užívateľskej príručky.

• Buďte opatrný, aby ste tonerovú kazetu nevložili do obrazového valce obrátene. 

• Pred pripojením faxu do napájacej siete sa presvedčite, či je hlavný vypínač v polohe VYPNUTÉ (je zvolená poloha ”0”).

• Používajte iba zdroj napájania, ktorého typ je vyznačený na štítku zariadenia.

• Zapojujte všetky zariadenia do správne uzemnených zásuviek. Vyhnite sa použitiu zásuviek v rovnakom okruhu, do ktorého sú zapojené kopírovacie prístroje, alebo systémy klimatizácie, ktoré sa často vypínajú a zapínajú.

• Dodržujte všetky pokyny a varovania vyznačené na zariadeniu.

• Toto zariadenie môže byť vybavené koncovkou sieťového kábla s tretím kolíkom (zemniaci kolík), ktorá je vhodná iba pre uzemnené zásuvky. Toto je bezpečnostná funkcia. Ak nie je možné zasunúť koncovku sieťového kábla do zásuvky, obráťte sa na elektrikára. Koncovku s uzemnením neupravujte.

• Na žiadne káble prislúchajúce k faxu sa nesmie šliapať alebo na ne niečo klásť.

• Ak pre fax použijete predlžovací kábel, dbajte na to, aby celkové prúdové zaťaženie zapojených zariadení neprekročilo maximálne prúdové zaťaženie kábla. Skontrolujte tiež, či celkové prúdové zaťaženie prístrojov zapojených do sieťovej zásuvky neprekračuje povolené prúdové zaťaženie zásuvky.

• Pred čistením fax odpojte zo zásuvky. Čistenie vykonávajte iba navlhčenou handričkou. Na prístroj nelejte žiadne tekutiny. Pre čistenie nepoužívajte vodu či iné tekutiny ani aerosolové čistiace prostriedky.

• používajte iba originálny spotrebný materiál Neoriginálny spotrebný materiál môže spôsobiť poškodenie prístroja, na ktoré sa nevzťahuje záruka a ktoré môže viesť ku strate záruky.

• Zariadenie sa nikdy nesnažte opravovať. Obráťte sa na autorizovaný servis.

• Nastavujte iba ovládacie prvky, ktoré sú uvedené v návode pre obsluhu.