Skenery

Dôležité bezpečnostné pokyny pre skenery

 

Tieto pokyny si dôkladne prečítajte a odložte pre prípad potreby. Dodržujte všetky upozornenia a pokyny vyznačené na skeneri.

Skontrolujte, či napájacia šnúra zodpovedá miestnym bezprečnostným predpisom.

Umiestnite skener tak, aby k nemu bez problémov dosiahol kábel rozhrania. Skener ani napájací adaptér neumiestňujte ani neskladujte vonku, vo veľmi znečistenom alebo prašnom prostredí, v blízkosti vody, tepelných zdrojov, na miestach vystavených otrasom, vibráciam, vysokým teplotám alebo vlhkosti, priamemu slnečnému žiareniu, zdrojom silného svetla alebo rýchlym zmenám teploty alebo vlhkosti. Skener nepoužívajte, ak máte vlhké ruky.

Skener a napájací adaptér umistnite v blízkosti elektrickej zásuvky, aby sa napájacia šňúra dala jednoducho odpojiť.

Napájaciu šnúru je treba chrániť pred odretím, prerezaním, skrútením, zauzlením a iným poškodením. Na napájaciu šnúru neklaďte žiadne predmety. Na napájaciu šňúru ani adaptér sa nesmie stúpať ani cez nej jazdiť. Obzvlášť dbajte na to, aby napájacie šnúry neboli na koncoch a na miestach vstupu a výstupu do napájacieho adaptéra skrútené.

Používajte iba model napájacieho adaptéra, ktorý sa dodáva so skenerom. Napájací adaptér je určený na použitie so skenerom, s ktorým sa dodáva. Ak nie je uvedné inak, nepoužívajte ho s inými elektronickými zariadeniami.

Používajte iba typ zdroja elektrickej energie uvedený na štítku napájacieho adaptéra. Energiu je nitné odoberať vždy priamo zo štandartnej domáckej elektrickej zásuvky pomocou napájacej šnúry, ktorá zodpovedá príslušným miestnym bezpečnostným normám.

Nepouživajte zásuvky zapojené do okruhu, v ktoroum sú zapojené kopírky alebo vetracie systémy, ktoré sa pravidelne zapínajú a vypínajú.

Ak skener napajate pomocou predlžovacej šnúry, presvedčite sa, či celková kapacita prúdu pre všetky zariadenia zapojené touto šnúrou neprekračuje kapacitu šnúry v ampéroch. Presvedčite sa, či celková kapacita prúdu pre všetky zariadenia zapojené do tejto elektrickej zásuvky neprekračuje kapacitu zásuvky v ampéroch. Nevystavujte elektrickú zásuvku viacnásobnej záťaži.

Okrem konkrétnych situácií popísaných v príručke ku skeneru sa za žiadnych okolností sami nepokúšajte demontovať, upravovať alebo opravovať napájací adaptér, napájaciu šnúru, skener alebo doplnky.

Nevkladajte do otvorov žiadne predmety, protože by sa mohli dotknúť miest s nebezpečným napätím alebo by vznikol skrat. Pamätajte na nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

V následujúcich priepadoch odpojte skener a napájací adaptér a zverte opravu kvalifikovanému servisnému technikovi:

Napájacia šnúra alebo zástrčka je poškozená; do skenera alebo napájacieho adaptéra prenikla kvapalina; skener alebo napájací adaptér spadol alebo má poškodený kryt; skener alebo napájací adaptér nefunguje normálne alebo vykazuje výraznú zmenu funkčnosti. (Nenastavujte ovládacie prvky, ktoré nie sú popísané v pokynoch pre činnost skenera.)

Pred čistením odpojte skener a napájací adaptér z elektrickej zásuvky.

Varovanie: Na štítku s menovitými hodnotami nájdete prípustnú hodnotu napätia. Potom sa presvedčite, či predpísané napätie zariadenia zodpovedá napájaciemu napätiu.